ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД ДІЄЮ РУХОМИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Заголовок (російською): 
Исследование эффективности динамического расчета строительных конструкций, находящихся под действием движущихся нагружений
Заголовок (англійською): 
Efficiency research of dynamic structural analysis under moving loadings
Автор(и): 
Баженов В.А., Солодей І.І., Приходько А.Ю.
Автор(и) (англ): 
V.А. Bazhenov, І.І. Solodei, А.Y. Pryhodko
Анотація (укр): 
Проведено дослідження меж використання розробленого апарату розв’язання стаціонарної задачі динамічного деформування тіл під дією рухомого навантаження. В рамках НМСЕ створені нові алгоритми для моделювання процесу взаємодії тіла з неоднорідною пружною основою. Вірогідність отриманих результатів і ефективність підходу підтверджені розв’язанням контрольних прикладів.
Анотація (рус): 
Проведено исследование границ использования разработанного аппарата решения стационарной задачи динамического деформирования тел под действием движущейся нагрузки. В рамках ПМКЭ созданы новые алгоритмы для моделирования процесса взаимодействия тела с неоднородным упругим основанием. Достоверность получаемых результатов и эффективность подхода подтверждены решением контрольных примеров.
Анотація (англ): 
Research of methodology limits is carried out to analyze of dynamic deformation stationary problem for solids under moving loadings. New algorithm within the bounds of SAFEM to simulate interaction between construction and elastic foundation is developed. Reliability of computational intelligence and efficiency of mentioned approach are corroborated with the help of test solutions.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2009. No 84
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
20 Июль 2009
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл // Київ: КНУБА, 2005, 298с.
  2. Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел // Киев: Випол, 1993, 376с.
  3. Баженов В.А., Солодей І.І., Приходьмо А.Ю. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах лінійних стаціонарних коливань просторових тіл // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. - К.:КНУБА, Вип.81, 2007, с.142-158.
  4. Баженов В.А., Гуляр О.І., Солодей І.І., Шевченко Ю.В. Алгоритми розв’язання рівнянь рівноваги для динамічних задач напіваналітичним методом скінченних елементів // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. –К.:КНУБА, Вип.79, 2006, с.43-62
  5. Блох В.И. Теория упругости // Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1964, 483c.
  6. Пановко Я.Г., Губа нова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем // М.: Наука, 1987, 352c.
  7. Солодей І.І. Напіваналітичний метод скінченних елементів в дослідженні пружнопластичних коливань неоднорідних призматичних тіл // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. Збірник. –К.:КНУБА, Вип.71, 2002, с.90-98.
  8. Тимошенко С.П. Прочность и колебания элементов конструкций // М.: Наука, 1975, 704с.
  9. Хэмминг Р.В. Численные методы. // М.: Наука, 1972, 407с.