ЧАСТОТИ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ТОВСТОЇ ШАРНІРНО- ОПЕРТОЇ ПЛАСТИНИ

Заголовок (російською): 
ЧАСТОТЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ТОЛСТОЙ ШАРНИРНО-ОПЕРТОЙ ПЛАСТИНЫ
Заголовок (англійською): 
THE FREQUENCIES OF FREE VIBRATIONS OF THE HINGE-SUPPORTED THICK PLATE
Автор(и): 
Жупаненко І.В., Станкевич А.М., Чибіряков В.К., Шкельов Л.Т.
Автор(и) (англ): 
Zhupanenko I.V., Stankevich A.N., Chybiryakov V.K., Shkelev L.T.
Анотація (укр): 
З позицій плоскої задачі теорії пружності пропонується методика розрахунку частот власних коливань прямокутного в перерізі пружного тіла, що реалізує комбінований двоетапний чисельно-аналітичний підхід. На першому етапі розрахунку застосовується два альтернативні підходи, ефективність та збіжність яких перевірена при розвяз’анні тестових задач та порівнянні результатів.
Анотація (рус): 
С позиции плоской задачи теории упругости предложена методика расчета частот собственных колебаний прямоугольного в сечении упругого тела, реализующая комбинированный двухэтапный численно-аналитический подход. На первом этапе расчета применяется два альтернативных подхода, эффективность и достоверность которых проверена решением тестовых задач и сравнением результатов.
Анотація (англ): 
From a position of a flat problem of the theory of elasticity a method is proposed for solution of the problem on free vibrations of rectangular in section of the elastic body. The method realizes combined the numerically-analytical approach. At the first stage of calculation it is applied two alternative approaches, which efficiency and reliability has been checked by solving of test problems and comparison of results.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2010. No 85
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Май 2010
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Чибіряков В.К., Смоляр А.М. Теорія товстих пластин та оболонок: монографія. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – 160 с.: іл.
  2. Форсайд Дж., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. – М.: Изд. «Мир», 1980. – 280 с.