МЕТОД ПРЯМИХ У ПРОСТОРОВІЙ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ

Заголовок (російською): 
МЕТОД ПРЯМЫХ В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЗАДАЧЕ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Заголовок (англійською): 
METHOD OF LINES IN SPATIAL PROBLEMS OF ELASTICITY THEORY
Автор(и): 
Станкевич А.М., Чибіряков В.К., Шкельов Л.Т.
Автор(и) (англ): 
Stankevich A.M. Chybiryakov V.K. Shkelov L.T.
Анотація (укр): 
Методика зниження вимірності рівнянь плоскої задачі теорії пружності з подальшим розв’язанням одновимірної граничної задачі методом С.К. Годунова, запропонована в роботі [1], поширюється на тривимірну задачу. Всі перетворення суттєво використовують індексну форму запису,термінологію та основні формальні принципи тензорного числення. Отримано систему розв’язувальних одновимірних рівнянь та граничні умови загального вигляду. Поставлена гранична задача розв’язується високоефективним чисельним методом дискретної ортогоналізації С.К. Годунова.
Анотація (рус): 
Методика понижения размерности уравнений плоской задачи теории упругости с последующим решением одномерной граничной задачи методом С.К. Годунова, предложенная в работе [1], распространяется на трехмерную задачу. Все преобразования существенно используют индексную форму записи, терминологию и основные формальные принципы тензорного исчисления. Получена система решающихся одномерных уравнений и граничные условия общего вида. Поставленная граничная задача решается высокоэффективным численным методом дискретной ортогонализации С.К. Годунова.
Анотація (англ): 
Method`s of reducing equations dimensional plane problem of elasticity theory with subsequent one-dimensional solution of the boundary problem by SK Godunov suggested in [1] applies to three-dimensional problem. All conversions essentially use an index entry form, terminology and basic principles of formal tensor calculus. A system of decision-dimensional equations and boundary conditions of general form is obtained. Posed boundary problem is solved with a highly efficient numerical method of discrete orthogonalization SK Godunov.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 88
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
09 Март 2011
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Станкевич А.М., Чибіряков В.К., Шкельов Л.Т., Левківський Д.В. До зниження вимірності граничних задач теорії пружності за методом прямих // Містобудування та територіальне планування. – 2010. – випуск 36 – с. 413 – 423.
  2. Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: «Наука»: Главная редакция физико-математической литературы, 1979.-392 с.
  3. Жупаненко І.В., Станкевич А.М., Чибіряков В.К., Шкельов Л.Т. Частоти вільних коливань товстої шарнірно-опертої пластини. // Науково-технічний збірник «Опір матеріалів і теорія споруд» - 2010 - випуск No85, - с.109 – 117.
  4. Станкевич А.М., Чибіряков В.К., Шкельов Л.Т. Один варіант методу прямих в задачах динаміки товстих пластин // Містобудування та територіальне планування. – 2010. – випуск 38 – с.399-407.