ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ДЕМПФЕРНОГО ПРИСТРОЮ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ НА ОСНОВІ НМСЕ

Заголовок (російською): 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕМПФЕРНОГО УСТРОЙСТВА С ПРОДОЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ НА ОСНОВЕ ПМКЭ
Заголовок (англійською): 
DYNAMIC DEFORMATION RESEARCH OF VIBRATION DAMPER WITH LONGITUDINAL CRACK BASED ON SAFEM
Автор(и): 
В.А. Баженов, д-р техн. наук І.І. Солодей, д-р техн. наук М.О. Вабіщевич, канд. техн. наук А.О. Ярош
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.A., Solodei І.І., Vabischevich M.O., Yarosh A.O.
Анотація (укр): 
Досліджено особливості динамічного деформування демпферного пристрою з поздовжньою тріщиною при її апроксимації спеціальними скінченими елементами та застосуванням методик обчислення динамічних параметрів механіки руйнування на основі НМСЕ.
Анотація (рус): 
Исследованы особенности динамического деформирования демпферного устройства с про- дольной трещиной при ее аппроксимации специальными конечными элементами и приме- нением методик вычисления динамических параметров механики разрушения на основе ПМКЭ.
Анотація (англ): 
The features of dynamic strain damping device with longitudinal cracks in its special finite element approximation and the use of methods calculate the dynamic parameters of fracture mechanics based on SAFEM was investigated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2013. No 91
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
22 Апрель 2015
Номер збірника: 
Литература: 
  1. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І., Солодей І.І. Особливості обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень при динамічному навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник. - К.:КНУБА, Вип.82, 2008.-с.39-47.
  2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінче- них елементів в задачах руйнування просторових тіл. Монографія. – КНУБА, 2005. – 298 с.
  3. Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел. - Киев: Випол, 1993, 376 с.
  4. Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І., Сахаров О.С. Обчислення коефіцієнта інтенси- вності напружень в нестаціонарних задачах динаміки просторових тіл на основі енерге- тичного підходу // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник – К.:КНУБА, Вип.83, 2009.-с.93-109. 
  5. Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Гуляр О.І. Використання спеціальних скінченних елемен- тів з тріщиною в задачах механіки руйнування при нестаціонарних динамічних наван- таженнях // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник – К.:КНУБА, Вип.84, 2009.-с.49-64.