ПОРІВНЯННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІБРОУДАРНОЇ СИСТЕМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ХАРАКТЕРУ КОНТАКТУ МІЖ ЇЇ ЕЛЕМЕНТАМИ

Заголовок (російською): 
СРАВНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ВИБРОУДАРНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА КОНТАКТА МЕЖДУ ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМИ
Заголовок (англійською): 
COMPARISON OF VIBROIMPACT SYSTEM DYNAMIC BEHAVIOUR IN DEPENDENCE FROM CONTACT KIND BETWEEN ITS ELEMENTS
Автор(и): 
В.А. Баженов, О.С. Погорелова, Т.Г. Постннікова
Автор(и) (англ): 
Bazhenov V.A., Pogorelova О.S., Postnikova Т.G.
Ключові слова (укр): 
віброударна система, твердий та м‘який контакт, крива навантаження, амплітудно-частотна характеристика, продовження розв‘язку за параметром, теорія Герца, динамічна поведінка
Ключові слова (рус): 
виброударная система, твердый и мягкий контакт, кривая нагружения, амплитудно-частотная характеристика, продолжение решения по параметру, теория Герца, динамическое поведение
Ключові слова (англ): 
vibroimpact system, rigid and soft contact, loading curve, frequency response, parameter continuation, Hertz theory, dynamic behaviour
Анотація (укр): 
Для порівняння динамічної поведінки віброударної системи при різних типах контакту між її елементами – твердому та м‘якому, побудовані та порівнюються криві навантаження та амплітудно-частотні характеристики системи для обох типів удару. Побудови виконуються методом продовження розв‘язку за параметром в сукупності з методом побудови періодичних розв‘язків суттєво нелінійних систем, якими і є віброударні системи, та моделюванням удару нелінійною силою контактної взаємодії, що базується на квазістатичній теорії Герца.
Анотація (рус): 
Для сравнения динамического поведения виброударной системы при разных типах контакта между ее элементами – твердом и мягком, построены и сравниваются кривые нагружения и амплитудно-частотные характеристики системы для обоих типов удара. Построения выполняются методом продолжения решения по параметру в совокупности с методом построения периодических решений существенно нелинейных систем, какими и есть виброударные системы, и моделированием удара нелинейной силой контактного взаимодействия на базе квазистатической теории Герца.
Анотація (англ): 
The loading curves and the amplitude-frequency characteristics for vibroimpact system under different contact kinds between its elements are created and compared. We consider two contact kinds: rigid and soft. The loading curves and amplitude-frequency characteristics are created by parameter continuation method in totality with method of periodic solutions creating for essentially nonlinear systems. We simulate the impact by nonlinear interaction contact force based on quasistatic Hertz’s theory.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Март 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
1. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постникова Т.Г. Анализ динамического поведениявиброударных систем разных типов. LAP LAMBERT Academic Publ. GmbH & Co. KGDudweiler, Germany, 2013.  132 с.2. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Розвиток методу продовження запараметром для віброударних систем при моделюванні удару силою контактноївзаємодії.// Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн.збірник  К.:КНУБА. 2011.-Вип.87.  С. 63–73.3. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г Реалізація методу продовження запараметром для віброударних систем при побудові кривих навантаження. // Опірматеріалів і теорія споруд: Наук.-техн.збірник – К.:КНУБА. 2011. – Вип. 88. – С. 56–64.4. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Теоретичні основи аналізу динамічноїповедінки віброударних систем. // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн.збірник –К.:КНУБА. 2012. – Вип. 89. – К.: КНУБА, 2012. – С.39–49.5. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Застосування методу продовженнярозв‘язку за параметром до аналізу динамічної поведінки віброударної системи. // Опірматеріалів і теорія споруд: Наук.-техн.збірник - К.:КНУБА. 2012. –Вип. 90. – С.16–30.6. Blazejczyk-Okolewska B., Czolczynski K., Kapitaniak T. Classification principles of types ofmechanical systems with impacts–fundamental assumptions and rules //European Journal ofMechanics-A/Solids. – 2004. – Т. 23. – №. 3. – С. 517-537.7. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Influence of System Stiffness Parameters atContact Softness in Vibroimpact System // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн.збірник – К.:КНУБА. 2013. – Вип. 92. – С. 62-74.8. Гуляев В.И., Баженов В.А., Дехтярюк Е.С., Гоцуляк Е.А., Лизунов П.П. Устойчивостьпериодических режимов колебаний в нелинейных механических системах //Вищашкола. - Львов, 1983. – 286 с.
References: 
1. Bazhenov V. A., Pogorelova O. S., Postnikova T. G. Analiz dinamicheskogo povedeniyavibroudarnyih sistem raznyih tipov (Dynamic Behaviour Analysis of Different TypesVibroimpact Systems). LAP LAMBERT Academic Publ. GmbH & Co. KG Dudweiler,Germany, 2013.  132 с.2. Bazhenov V. A., Pogorelova O. S., Postnikova T. G. Rozvy`tok metodu prodovzhennya zaparametrom dlya vibroudarny`x sy`stem pry` modelyuvanni udaru sy`loyu kontaktnoyivzayemodiyi (The development of continuation after parameter method for vibroimpactsystems provided the impact is simulated by contact interaction force).// Opir materialiv iteoriya sporud (Strength of Materials and Theory of Structures): Nauk.-texn.zbirny`k K.:KNUBA. 2011.-Vy`p. 87.  S. 63–73.3. Bazhenov V. A., Pogorelova O. S., Postnikova T. G. Realizaciya metodu prodovzhennya zaparametrom dlya vibroudarny`x sy`stem pry` pobudovi kry`vy`x navantazhennya (Therealization of parameter continuation method for vibroimpact systems at loading curvesconstruction ). // Opir materialiv i teoriya sporud (Strength of Materials and Theory ofStructures): Nauk.-texn.zbirny`k – K.:KNUBA. 2011. – Vy`p. 88. – S. 56–64.4. Bazhenov V. A., Pogorelova O. S., Postnikova T. G. Teorety`chni osnovy` analizudy`namichnoyi povedinky` vibroudarny`x sy`stem (Theoretical principles of dynamic behavioranalysis for vibroimpact systems). // Opir materialiv i teoriya sporud (Strength of Materialsand Theory of Structures): Nauk.-texn.zbirny`k – K.:KNUBA. 2012. – Vy`p. 89. – S.39–49.5. Bazhenov V. A., Pogorelova O. S., Postnikova T. G. Zastosuvannya metodu prodovzhennyarozv‘yazku za parametrom do analizu dy`namichnoyi povedinky` vibroudarnoyi sy`stemy`(Parameter continuation method using for analysis of vibroimpact system dinamic behaviour )// Opir materialiv i teoriya sporud (Strength of Materials and Theory of Structures): Nauk.-texn.zbirny`k - K.:KNUBA. 2012. –Vy`p. 90. – S.16–30.6. Blazejczyk-Okolewska B., Czolczynski K., Kapitaniak T. Classification principles of types ofmechanical systems with impacts–fundamental assumptions and rules //European Journal ofMechanics-A/Solids. – 2004. – Т. 23. – №. 3. – С. 517-537.7. Bazhenov V.A.,.Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Influence of System Stiffness Parameters atContact Softness in Vibroimpact System // Opir meterialiv і teoria sporud (Strength ofMaterials and Theory of Structures): Nauk.-texn.zbirny`k - K.:KNUBA. 2013. –Vy`p. 92. – S.62-74.8. Gouliaev V.I., Bazhenov V.A., Dekhtyaryuk Е.S., Gotsuliak Е.А., Lizunov P.P. Ustoichivostperiodicheskikh rezhimov kolebanii v nelineinykh mekhanicheskikh sistemakh (Stability ofPeriodical Process in Non-Linear Mechanical Systems) // Vyshcha Shkola (Higher School). -Lvov, 1983. – 286 s.