ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ ПОЛЯРИЗОВАНОЇ ПО ТОВЩИНІ КІЛЬЦЕВОЇ ПЛАСТИНИ ПРИ МЕХАНІЧНОМУ ЗБУРЕННІ

Заголовок (російською): 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ПО ТОЛЩИНЕ КОЛЬЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ВОЗБУЖДЕНИИ
Заголовок (англійською): 
DEFINITION OF ELECTROMOTIVE FORCE OF POLARIZED ON THICKNESS ANNULAR PLATES UNDER MECHANICAL PERTURBATION
Автор(и): 
Л.О. Григор’єва, А.А. Кириченко, Н.О. Бабкова
Автор(и) (англ): 
Grigorieva L.O., Kirichenko A.A., Babkova N.O.
Ключові слова (укр): 
п’єзокерамічна кільцева пластина, чисельний метод, різниця потенціалів, динамічний електро-механічний стан, електрорушійна сила п'єзоелементу, нестаціонарне механічне навантаження
Ключові слова (рус): 
пьезокерамическая кольцевая пластина, численный метод, разница потенциалов, динамическое электромеханическое состояние, электродвижущая сила пьезоэлемента, нестационарное механическое нагружение
Ключові слова (англ): 
piezoceramic annular plate, numerical method, potential difference, dynamic electro-mechanical state, piezoelement electromotive force, unsteady mechanical loads
Анотація (укр): 
Запропоновано метод для визначення електрорушійної сили тонких кільцевих поляри- зованих по товщині п’єзокерамічних пластин з електродованими плоскими поверхнями при нестаціонарних механічних навантаженнях. Проведено чисельну реалізацію запропоновано- го методу, що дає змогу ефективно знаходити ЕРС п’єзоелемента при різних способах за- кріплення і навантаження. Виконується дослідження динамічного електромеханічного ста- ну пластини, що виникає при цьому.
Анотація (рус): 
Предложен метод для определения электродвижущей силы тонких кол- цевых поляри- зованных по толщине пьезокерамических пластин с электродированными плоскими поверх- ностями при нестационарных механических нагрузках. Проведено численную реализацию предложенного метода, что позволяет эффективно находить ЭДС пьезоэлемента при разли- чных способах закрепления и нагрузки. Выполнено исследование возникающего при этом динамического электромеханического состояния пластины.
Анотація (англ): 
A method for determining the electromotive force of the thin ring polarized on the thickness piezoceramic plates with electroded flat surfaces under unsteady mechanical loads is proposed. The numerical implementation of the proposed method enables efficient founding of piezoelement EMF at different ways of fixing and loading. It is determined studying of dynamic electromechanical plate state.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2014. № 93
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Март 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний авіаційний університет
Литература: 
1. Болкисев А.М., Рудницкий С.И., Шульга Н.А. Электроакустическая чувствитель-ность пьезокерамического цилиндра при гармоническом нагружении // Прикл. ме-ханика. - 1989. - 25, №12. - С. 68-73.2. Шульга М.О. Визначення електрорушійної сили п’єзоелектричних перетворювачівпри механічних навантаженнях // Доп. НАН України. – 2009. - №1 - С.70-74.3. Шульга Н.А., Болкисев А М. Колебания пьезоэлектрических тел.– К: Наук. думка,1990.– 228 с.4. Шульга Н.А., Григорьева Л.О., Ластивка И.О., Бабкова Н.О. Численный анализнестационарных колебаний круглых пьезоэлектрических пластин // Теоретич. иприкладная механика, 2011. −№2(48), с. 98-104.5. Шульга М.О., Карлаш В.Л. Резонансні електромеханічні коливанняп’єзоелектричних пластин.—К.: Наукова думка, 2008.—270 с.6. Шульга Н.А., Рудницкий С.И., Качаенко О.Б. Электроакустическая чувствитель-ность пьезокерамической цилиндрической оболочки в акустической среде // При-кл. механика. - 1989. - 25, №2. - С. 44-48.7. Mazon W.P. Piezoelectricity, its history and applications //J. Acoust. Soc. Am. –1981. –70. N 6. – P. 1561 –1566.8. Grigor’eva L.O. Electromechanical nonstationary thickness vibrations of a piezoceramiclayer // Int. Appl. Mech. – 2010. – 46, N 2. – P. 159–164.9. Shulga M.O., Grigoryeva L.O. Electromechanical unstationary thickness vibrations ofpiezoceramic transformers at electric excitation // Mechanical Vibrations: Types, Testingand Analysis. − Nova Science Publishers, New York. − 2011. − pp.179-204.10. Shul’ga N.A., Grigor’eva L.O., Kornienko V.F. Harmonic thickness vibrations ofinhomogeneous elastic layers with curved boundaries // Int. Appl. Mech. – 2011. – 47, N1. – P. 62–69.11. Shul’ga N.A., Grigor’eva L.O. Comparative analysis of the electroelastic thicknessvibrations of layers with curved boundaries // Int. Appl. Mech. – 2011. – 47, N 2. – P.177–185.