МАТРИЦЯ ЖОРСТКОСТІ І ВЕКТОР ВУЗЛОВИХ РЕАКЦІЙ КРУГОВОГО СКІНЧЕННОГО ЕЛЕМЕНТА З ЧИСЕЛЬНИМ ІНТЕГРУВАННЯМ

Заголовок (російською): 
МАТРИЦА ЖЕСТКОСТИ И ВЕКТОР УЗЛОВЫХ РЕАКЦИЙ КРУГОВОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА С ЧИСЛЕННЫМ ИНТЕГРИРОВАНИЕМ
Заголовок (англійською): 
STIFFNESS MATRIX AND THE VECTOR OF NODAL REACTIONS OF CIRCULAR FINITE ELEMENT WITH NUMERICAL INTEGRATION
Автор(и): 
О.І. Гуляр
С.О. Пискунов
О.О. Шкриль
К.С. Романцова
Автор(и) (англ): 
Guliar O.
Piskunov S.
Shkril’ А.
Romantsova K.
Ключові слова (укр): 
просторова задача, напіваналітичний метод скінчених елементів, матриця жорсткості, чисельне інтегрування
Ключові слова (рус): 
пространственная задача, полуаналитический метод конечных элементов, матрица жесткости, вектор узловых реакций, численное интегрирование
Ключові слова (англ): 
spatial problem, semianalitic finite element method, stiffness matrix, vector of nodal reactions, numerical integration
Анотація (укр): 
На основі варіаційного принципу можливих переміщень розроблено круговий СЕ зі змінною площею поперечного перерізу у напрямку твірної, який за рахунок чисельного інтегрування враховує змінність фізико-механічних і геометричних параметрів у поперечному перерізі. У процесі розв’язання тестових задач була підтверджена правильність результатів, які дозволяє отримувати розроблений варіант СЕ.
Анотація (рус): 
На основании вариационного принципа возможных перемещений разработан конечный элемент с переменной площадью в направлении образующей, который за счет численного интегрирования учитывает изменение физико-механических и геометрических параметров в поперечном сечении. В процессе решения тестовых задач была подтверждена правильность результатов, которые позволяет получать разработанный вариант КЭ.
Анотація (англ): 
On the basis of virtual work variations a new finite element with a variable crosssectional area along a generation, which due to numerical integration takes into account the variability of mechanical and geometrical parameters in cross-section was developed. In the process of test problem solving the correctness of the results, which allows to get this version of FE, was confirmed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд, 2015, номер 95
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Strength of Materials and Theory of Structures, 2015, issue 95
Мова статті: 
Українська
Права: 
Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA.
Формат документа: 
pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Декабрь 2015
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київский національний університет будівництва і архітектури, Київ Повітрофлотський просп., 31, м. Київ. 03680
Литература: 
 1. Баженов В.А., Гуляр А.И., Сахаров А.С., Топор А.Г.  Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел. – К.: НИИСМ, 1993. – 376 с.
 2. Баженов В.А., Гуляр О.І., Пискунов С.О., Сахаров О.С. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл: Монографія – К.: КНУБА, 2005. – 298 с.
 3. Блох В.И. Теория упругости. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1964. – 483 с.
 4. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов / Писаренко Г.С., Агаев В.А Квитка А.Л., Попков В.Г. Уманский Э.С. – Киев: Вища школа, 1979. - 696 с.
 5. Пискунов С.О., Солодей І.І., Максим’юк Ю.В., Солоденко А.Д.  Особливості використання моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) при лінійних розрахунках оболонок і пластин // — Опір матеріалів і теорія споруд. — 2013. - Вип. 91. - С. 60-68.
 6. Сахаров А.С. Метод конечных элементов в механике твердых тел / А.С. Сахаров, В.Н. Кислоокий, В.В. Киричевский. – К. : Вища шк., 1982. – 480 с.
References: 
 1. Bazhenov V.A., Hulyar A.Y., Sakharov A.S., Topor A.H. Poluanalytycheskyy metod konechnykh elementov v mekhanyke deformyruemykh tel (Semi-analytical finite element method in the mechanics of deformable bodies) – K. : NYYSM, 1993. – 376s.
 2. Bazhenov V.A., Gulyar O.I., Py`skunov S.O., Saxarov O.S. Napivanality`chny`j metod skinchenny`x elementiv v zadachax rujnuvannya prostorovy`x til: Monografiya – K.: KNUBA, 2005. – 298 s.
 3. Blokh V.Y. Teoryya upruhosty „Theory of elasticity” / V.Y. Blokh. – Kh.: Yzd. Khar'kovsk. Hos. Unyversyteta, 1964. – 484 s.
 4. Pisarenko G.S. Soprotivlenie materialov / Pisarenko G.S., Agaev V.A Kvitka A.L., Popkov V.G. Umanskiy E.S. – Kiev: Vischa shkola, 1979. - 696 s.
 5. Piskunov S.O., Solodey I.I., Maksim’yuk Y.V., Solodenko A.D. Osoblivosti vikoristannya momentnoyi shemi skinchenih elementiv (MSSE) pri liniynih rozrahunkah obolonok i plastin // — Opir materialiv i teoriya sporud. — 2013. - Vip. 91. - S. 60-68.
 6. Sakharov A.S. Metod konechnykh эlementov v mekhanyke tverdykh tel (The Finite Element Method in Mechanics of Solids) / A.S. Sakharov, V.N. Kyslookyy, V.V. Kyrychevskyy. – K.: Vyshcha shk., 1982. – 480 s.