РОЗВИТОК МЕТОДУ ПРОДОВЖЕННЯ ЗА ПАРАМЕТРОМ ДЛЯ ВІБРОУДАРНИХ СИСТЕМ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ УДАРУ СИЛОЮ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Заголовок (російською): 
РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПРОДОЛЖЕНИЯ ПО ПАРАМЕТРУ ДЛЯ ВИБРОУДАРНЫХ СИСТЕМ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ УДАРА СИЛОЙ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Заголовок (англійською): 
THE DEVELOPMENT OF CONTINUATION AFTER PARAMETER METHOD FOR VIBROIMPACT SYSTEMS PROVIDED THE IMPACT IS SIMULATED BY CONTACT INTERACTION FORCE
Автор(и): 
Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г.
Автор(и) (англ): 
Pogorelova О.S., Postnikova Т.G.
Анотація (укр): 
В статті викладаються теоретичні положення застосування методу продовження розв’язку за параметром для дослідження динаміки віброударних систем під дією періодичного зовнішнього навантаження. Розв‘язки рівнянь руху будуються в залежності від параметра його амплітуди. Удар моделюється нелінійною силою контактної взаємодії, яка описується законом Герца. Теоретичні викладки розроблені для двохмасових систем з двома ступнями вільності. Відмічаються переваги цього методу, які дозволяють суттєво зменшити обчислювальні витрати.
Анотація (рус): 
В статье излагаются теоретические положения применения метода продолжения решения по параметру для исследования динамики виброударных систем под действием периодической внешней нагрузки. Решения уравнений движения строятся в зависимости от параметра ее амплитуды. Удар моделируется нелинейной силой контактного взаимодействия, которая описывается законом Герца. Теоретические выкладки приведены для двухмассовых систем с двумя степенями свободы. Отмечаются преимущества метода, позволяющего существенно уменьшить вычислительные затраты.
Анотація (англ): 
The theoretical positions of continuation after parameter method applying for research of vibroimpact systems dynamic under periodical external loading are given in this article. The solutions of movement equations are obtained depending of external loading amplitude. The impact is simulated by the nonlinear contact interaction force describing by Hertz law. The theoretical manipulations are given for two-mass vibroimpact systems with two degrees of freedom. The advantages of method allowing to reduce essentially the calculating expenditures are marked.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Опір матеріалів і теорія споруд. 2011. No 87
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Апрель 2011
Номер збірника: 
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Литература: 
  1. Гуляев В.И., Баженов В.А., Дехтярюк Е.С., Гоцуляк Е.А., Лизунов П.П. Устойчивость периодических режимов колебаний в нелинейних механических системах //Вища школа. – Львов, 1983. – 286 с.
  2. Дехтярюк Є.С., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г., Гончаренко С.М. Стійкість сталих режимів коливань віброударних систем при періодичному навантаженні // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн.збірник - К.:КНУБА. 2001.-Вип.69.-С.10-18.
  3. Дехтярюк Є.С., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г., Гончаренко С.М. Чисельні методи побудови амплітудно-частотних характеристик періодичних режимів коливань віброударних систем // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник - К.: КНУБА, вип. 70. 2002. - С. 69-81.
  4. Дехтярюк Є.С., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г., Гончаренко С.М. Аналіз усталених віброударних процесів в пружних системах при внутрішньому ударному контакті // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн.збірник - К.:КНУБА. 2003.-Вип.73.- сс.31-44.
  5. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постникова Т.Г., Гончаренко С.Н. Cравнительный анализ способов моделирования контактного взаимодействия в виброударных системах //Пробл. прочности. - 2009. - No4. – С. 69-77.
  6. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постникова Т.Г., Лукьянченко О.А. Численные исследования динамических процессов в виброударных системах при моделировании удара силой контактного взаимодействия// Пробл. прочности. - 2008. - No6. – С. 82-90.
  7. Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Застосування різних способів моделювання удару в віброударних системах з твердим та м‘яким обмежниками. Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірн. – К.: КНУБА, 2010 р. Вип. 86.– С.87-93.
  8. Гольдсмит В. Удар. Теория и физические свойства соударяемых тел. М.:Стройиздат, 1965. 448 с.
  9. Джонсон К. Механика контактного взаимодействия. М.:Мир, 1989. 509 с.